EDUF:s policy för dataskydd

EDUF och GDPR

Den nya GDPR-lagen innebär kortfattat att du som lämnat personuppgifter till olika organisationers register har rätt att få veta vilka uppgifter de har om dig och har rätt att få uppgifterna om dig raderade om du vill.

Är du, eller har du varit, gåvogivare till EDUF:s verksamhet har du alltså rätt att få information om att du finns i vårt register och vilken information vi har om dig. Du har även rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret om du så önskar.

Informationen som finns i registret är de uppgifter du själv har lämnat till oss. Det handlar om namn, adress, personnummer, kontonummer och i vissa fall e-postadress.

Vi använder detta register endast för att kunna informera dig om vår verksamhet samt att kunna dra ett överenskommet belopp i det fall du har anmält dig som givare via autogiro.

Vi har inga personuppgifter utöver de som du har lämnat till oss och kommer inte att lämna ut dem till någon extern part.

Vi hoppas att vi framöver via nyhetsbrev får informera dig om vår verksamhet. Om du inte önskar kvarstå i vårt register, vänligen meddela oss via e-post, så raderar vi dina personuppgifter.

Policy för dataskydd

Vem samlar in och behandlar din information?

Ansvarig för insamlingen och behandlingen av din information är EDUF (Educational Microloan and Scholarship Foundation), org. nr. 802426-3108 För frågor om databehandlingen av din information vänligen kontakta EDUF genom e-post info@eduf.se

Din rätt att tacka nej till marknadsföring och personanpassning

Du har rätt att avsäga dig all direkt marknadsföring och all automatisk personanpassning. Du kan kontakta oss för att göra detta.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss när du:

– ger gåvor
– beställer information
– eller på annat sätt kontaktar oss

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Gåvor och beställningar
 • Bankkontonummer för autogiro
 • Betalkortnummer för kortbetalningar
 • Eventuellt företag som du uppgett att du representerar
 • Annan information du lämnar till oss

Information insamlad från webbsidebesök

 • Hur du kom till vår webbsida och hur du använder vår webbsida

Information insamlad vid nyhetsbrev genom e-post

 • Om du öppnat nyhetsbrevet
 • Vilka länkar du klickat på i nyhetsbrevet

Information som vi får av tredje part

 • Information om betalningar lyckats (ex. kortbetalningar) från betalleverantörer

Information vi skapar själva

 • Indelning av vår databas i olika typer av personer, segment och grupper
 • Gruppers sannolikhetsutfall, exempelvis sannolikheten att du är intresserad av att få ett insamlingsbrev av oss
 • Minnesanteckningar från när vi är i kontakt med dig

Vad gör vi med din information?

Vi behandlar din information till följande ändamål:

1)      Behandlar din gåva eller beställning. Exempelvis skickar vi ut tackkort/bekräftelse och minnesblad och information om olika sätt du kan bidra med fortsatta gåvor, registrerar autogiromedgivanden hos Bankgirocentralen och en av våra tjänsteleverantörer behandlar kortbetalningar.

2)      Sammanställer statistik. Din information används av oss för att skapa aggregerad statistik och statistiska modeller för att förbättra vår verksamhet. Detta gäller alla typer av information. Webbsidebesök analyseras i tredje-parts webbanalystjänster.

3)      Gör e-post och SMS-utskick. Exempelvis för nyhetsbrev, tackmeddelanden, information och enkäter. Vårt berättigade intresse för detta ändamål är att kunna bedriva en effektiv insamlingsverksamhet. I de fall du har anmält dig specifikt till nyhetsbrevet är vår rättsliga grund samtycke.

4)  Ger dig tillgång till din information. Inkluderar att du kan begära rättning av din information. Vi har en rättslig förpliktelse att du ska kunna få ta del av din information samt att du enkelt ska kunna begära rättningar av den.

När tas din information bort?

Om inte annat angivits under rubriken ”Vilken information samlar vi in?” tar vi bort din information i vårt kampanjsystem 4 år efter sista kontakten vi haft med dig, gåvan eller beställningen du gjort. Din person- och kontaktinformation raderas i ekonomisystemet efter 7 år efter att du gett gåvor eller gjort beställningar.

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till samt att begära rättelser av din information hos oss. Om vi har registrerat felaktig information om dig, vänligen kontakta oss via e-post info@eduf.se. Du har också rätt att invända mot vår behandling av din information.
 • Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Du kan kontakta oss för detta.
 • Du har rätt att begära att din information raderas. För att begära att din information raderas vänligen kontakta oss.
 • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din information. Du kan vid begäran av rättelse eller vid klagomål begära att behandlingen av din information tillfälligt begränsas. För att göra en sådan begäran vänligen kontakta oss.
 • Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet för dataskydd.
  Datainspektionen är den tillsynsmyndighet för dataskydd du har rätt att vända dig till med klagomål.