Villkor och riktlinjer för insamling

Allmänt

Dokumentet beskriver hur Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Schoilarship Foundation org nr 802426-3108 (nedan kallad EDUF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet med detta dokument är att ge en ökad transparens åt våra givare och andra intressenter. Dokumentationen uppdateras regelbundet. Ansvarig för riktlinjerna är EDUF:s styrelse genom dess ordförande.
EDUF ger stipendielån för medicinsk utbildning av personal i första hand i Etiopien, men även i Tanzania, Malawi och Sydsudan.

1. Insamling

Insamling sker genom gåvor i form av kontanta medel, gåvor till bankgiro, swish eller via betalkort. EDUF har inte 90-konto – men följer det regelverk som gäller för innehavare av 90-konto. EDUF är en insamlingsstiftelse som kontrolleras av länsstyrelsen i Stockholm och av auktoriserad revisor.

Bankgiro: 616-5690
Swish 1233716065
Bank Handelsbanken i Södertälje konto nr 6606-736 556 362

Utrikes bankbetalningar
SWIFT/BIC HANSDSESS
IBAN SE54 6000 0000 0007 3655 6362

2. Allmänna krav på riktlinjer för insamling

Innehållet i insamlingskampanjer och övrig kommunikation från EDUF till givare skall vara transparent, sanningsenlig och korrekt.
EDUF skall vara tydlig med hur insamlade medel används. Ändamål och syfte skall kommuniceras tydligt.

3. Återrapportering

EDUF skall återrapportera mottagandet av en gåva förutsatt att givarens kontaktuppgifter delgivits. EDUF återrapporterar årligen verksamhetens resultat. Det sker i huvudsak genom v hemsidan med årsredovisning och förvaltningsberättelse samt med årliga givarbrev med reguljär post till dem som ingår i vårt givarregister samt via nyhetsbrev per mail förutsatt att givaren har framställt det önskemålet.

4. Kostnader

EDUF använder inte insamlade medel för att täcka styrelsens resor och andra administrativa- och insamlingskostnader. Dessa kostnader bestrids separat av styrelsemedlemmarna själva. Således går alla insamlade medel till ändamålet.

5. Definition av givare

Som givare betraktas en person, företag eller annan, t ex en stiftelse, som skänkt pengar eller annat av värde (som avses omvandlas till pengar) att användas för stiftelsens ändamål. Som givare betraktas inte person, företag eller annan som arbetar för stiftelsen utan kostnad eller som bidrar till adminstrations- eller insamlingverksamheten utan att kräva ersättning.

6. Respekt för integritet

EDUF värnar om givarens integritet och vill att alla givare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till EDUF. Varje givare har rätt till insyn i sitt givande. Strykning ur givarregistret sker genom att det årliga givarbrevet returneras till avsändaren, EDUF, eller genom en direkt avanmälan till info@eduf.se,

7. Gåvor vid speciella tillfällen

Vid gåvor som ges i samband med högtidsdagar eller minnesstunder kan EDUF utforma ett anpassat mottagningsbevis som skickas per post till den i vars namn gåvan ges.

8. Aktieutdelning

En privatperson kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till EDUF

9. Återbetalning av gåvor

EDUF återbetalar enskild gåva om givaren ångrar sig inom 30 dagar och anmäler detta skriftligt eller per e-mail.

10. Bilder

EDUF använder huvudsakligen egna bilder. Bilderna kan visa miljöer och personer vilka i och för sig inte har berörts av EDUF:s verksamhet, men som skildrar den miljö där EDUF verkar. EDUF anger eller ska kunna ange källa för bilder och texter med upphovsrätt utanför organisationen.

11. Insamlingsmetoder

Insamlingsverksamheten riktar sig i första hand till följande grupper:
• Personer som följer med på de resor till Etiopien som Gerry Rönnmark organiserar
• Personer med relationer till länder där vi har stipendiater genom vänner, adoption etc.
• Vänner och affärsbekanta till styrelsemedlemmarna
• Personer som via nätet uppmärksammat vår verksamhet och att inget av insamlade medel går till administration, resor eller andra omkostnader.
• Personer som lyssnat till Erik Erichsens föredrag om sitt arbete på Aira sjukhus i Etiopien
Insamlingsverksamheten sker i stor utsträckning genom personliga kontakter och sprids från person till person utan kostnader för marknadsföring.
Därutöver ingår det årliga givarbrevet, hemsidan och nyhetsbreven i insamlingsarbetet.

12. Klagomål på EDUF från givare

Frågor och klagomål från givare besvaras så snart som möjligt. De ska riktas till info@eduf.se och besvaras av stiftelsens ordförande i första hand eller av den som får i uppdrag av denne att svara.
Den klagande ska snarast få uppgift om vem som kommer att hantera ärendet.

Länkar:

Svensk Insamlingskontroll (EDUF har inte 90-konto men följer i huvudsak dessa regler)
www.insamlingskontroll.se
Personuppgifteslagen, PUL www.datainspektionen.se
Aktiegåvan www.aktiegavan.se