Stiftelseurkund

Härmed förordnar vi att penningmedel, som inflyter efter upprop av oss, skall förvaltas som en självständig förmögenhet för att främja det ändamål som anges nedan.

Stiftarna åtar sig att tillskjuta vardera 20 000 kronor.

För stiftelsen skall gälla vad som sägs i det följande.

Stiftelsens typ

Insamlingsstiftelse

Stiftare

Jan Thews, Gerry Rönnmark

Stiftelsens namn

Stiftelsens firma och namn skall vara Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation.

Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation skall, med stöd av insamlade medel, verka för ekonomiskt stöd och finansiering av utbildning i s.k. utvecklingsländer. I första hand skall medicinsk utbildning i Etiopien stödjas, men även annan utbildning i Etiopien samt utbildning i andra länder kan komma ifråga.

Ekonomiskt stöd och finansiering ges i form av räntefria lån och/eller bidrag.

Förvaltning

För stiftelsen finns stadgar enligt bilaga. För Stiftelsens förvaltning skall finnas en styrelse i överensstämmelse med stiftelsens stadgar. Styrelsen skall inledningsvis bestå av:

Jan Thews, uppdraget gäller till 2013-05-01

Gerry Rönnmark, uppdraget gäller till 2011-05-01

Kerstin Sandelin, uppdraget gäller till 2013-05-01

Leif Strömberg, uppdraget gäller till 2011-05-01

Anm: Styrelsens sammansättning förnyas efter hand vid stiftelsens årsmöten.

Revision

För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en auktoriserad, alternativt godkänd revisor och en suppleant för denne. Dessa utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.