Stadgar

§ 1. Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation skall, med stöd av insamlade medel, verka för ekonomiskt stöd och finansiering av utbildning i s.k. utvecklingsländer. I första hand skall medicinsk utbildning i Etiopien stödjas, men även annan utbildning i Etiopien och utbildning i andra länder kan komma ifråga.

Ekonomiskt stöd och finansiering ges i form av räntefria lån och/eller bidrag. Regler för detta utarbetas av styrelsen.

§ 2. Styrelse

Stiftelsens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter. Därutöver skall finnas minst en och högst tre suppleanter.

Styrelsen kan besluta om val av styrelseledamot för högst tre år per uppdrag. Förskjutna mandattider skall eftersträvas för såväl ordinarie ledamöter som suppleanter.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande, samt de övriga funktionärer som den anser vara nödvändiga.

Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter inom ramen för vad som föreskrivs i stadgarna, med åtföljande styrelseledamotsval, beslutas av styrelsen.

Vid ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Samtliga ordinarie ledamöter skall delta i sammanträde som beslutar i frågor rörande val av styrelseledamot och funktioner inom styrelsen. Sådant beslut skall vara enhälligt.

Avgår samtliga ordinarie styrelseledamöter, eller kan enighet inte nås om ny styrelseledamot och till följd därav en styrelse med tre ordinarie ledamöter inte skapas, skall ny styrelse utses av stiftarna. Kvarvarande ledamöter och suppleanter i den gamla styrelsen är skyldiga att avgå när ny styrelse utses på detta sätt.

§ 3. Säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4. Firmatecknare

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet samt av ordföranden i styrelsen, av den styrelsen utser.

§ 5. Ersättningar

Till styrelsen skall inte utgå något arvode. Skälig ersättning skall dock utgå för med styrelseuppdraget förenade kostnader.

En revisor samt anknuten förvaltare ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode.

§ 6. Styrelsens sammanträden och beslutsförhet

Ordförande skall tillse att sammanträde hålles när det behövs och kallar härtill per e-mail eller reguljär post senast två veckor innan mötet, med undantag för det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsesammanträden kan hållas per e-post korrespondens eller per telefonkonferens. För underskrift av protokoll accepteras handling som skannas efter undertecknande och skickas med e-post. Detta gäller förutom vid konstituerande styrelsemöte, ändring av stadga eller upplösning av stiftelsen då dokument med originalunderskrifter krävs.

Ordförande är skyldig att kalla styrelsen till sammanträde inom två veckor från det att minst en ordinarie ledamot har begärt det.

Styrelsen är beslutför med minst tre ledamöter/suppleanter deltagande vid sammanträde. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Vid sammanträden skall protokoll föras i nummerföljd. Protokollen skall undertecknas av ordföranden och den som utsetts att föra protokollet.

§ 7. Förvaltning

Förvaltning ska ske genom egen eller anknuten förvaltning, efter styrelsens beslut därom. En anknuten förvaltare utses och entledigas av styrelsen.

Förvaltning ska ske så att stiftelsen på ett betryggande sätt kan infria sina åtaganden mot lån- eller bidragstagare och i överskjutande del så att stiftelsens ekonomiska tillgångar ges god avkastning.

Stiftelsen ska under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål, om det inte finns synnerliga skäl.

§ 8. Räkenskaper och revision

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår skall senast den 1 mars överlämnas till stiftelsens revisorer, vilka inom en månad skall upprätta revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse skall i laga ordning överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§ 9. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas av stiftelsens styrelse vid sammanträde, där samtliga ordinarie ledamöter deltagit och beslutet varit enhälligt.

Styrelsen eller en anknuten förvaltare får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än som anges i 6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220).

Vid ändring har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen.

§ 10. Upplösning av stiftelsen

Förutsättningarna för att stiftelsen skall upphöra framgår av 6 kap. 5§, 7 kap. och 11 kap. 2§ stiftelselagen. I samband härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör doneras till i urkunden angivet ändamål eller annat liknande hjälparbete.